ЕКСКУРЗИИ И ПОЧИВКИ В ЕВРОПА
ЕКСКУРЗИИ И ПОЧИВКИ - ГЪРЦИЯ С АВТОБУС
ГЪРЦИЯ - ХОТЕЛИ
ПОЧИВКИ В ТУРЦИЯ - 2024 ранни записвания
ПОЧИВКИ и ЕКСКУРЗИИ със самолет
ПРАЗНИЦИ
КРУИЗИ
ПОЧИВКИ И ЕКСКУРЗИИ с АВТОБУС
ЕКЗОТИЧНИ ДЕСТИНАЦИИ
НАЧАЛО     РЕЗЕРВАЦИЯ УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЛИЦЕНЗ ПЛАЩАНЕ ЗА НАС КОНТАКТИ

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно по телефон, e-mail или в офиса в офиса на туристическа агенция Читурс – гр. София, бул. „Македония” 35 - партер. Резервацията се счита за валидна след писмено потвърждение от Читурс по факс или e-mail.

2. Цени и плащане

2.1. Плащането се извършва в лева в брой или чрез кредитна карта в офиса на Читурс – гр. София, бул. „Македония” 35 - партер или по банков път на сметките на Читурс.
2.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 50% от общата цена. При получаване на писменото потвърждение, клиентът получава информация за срока за заплащането на депозита.
2.3. Окончателно плащане: 15 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго. В момента на извършване на окончателното плащане клиентът подписва Общи условия за пътуване с Читурс.
2.4. Увеличението на цената е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на курортните такси, промяна в цените на хотелските услуги, възникнали след подписването на Общи условия за пътуване, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на Общите условия. Изменението на цената се изчислява на база курс „продава” евро / лев, установени от БНБ 20 дни преди деня на пътуването.

3. Права и задължения на страните

3.1. Читурс се задължава да предостави в съответствие с условията на Общи условия за пътуване с клиента туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
3.2. Читурс има право да се откаже от Общи условия за пътуване с клиента, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
3.3. Читурс има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ с ЗК Витоша-живот АД, София ул. Искър № 8. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.
3.4. Потребителят се задължава:
3.4.1. да заплати в пълен обем и в установените в Общи условия за пътуване срокове стойността на туристическите услуги.
3.4.2. при пътуванията в България да си осигури необходимите лични документи (лична карта).
3.4.3. да спазва законодателството на Република България по време на пътуването.
3.4.4. потребителят се задължава при организирани групови пътувания, да се яви в определения час и на определеното място за тръгване, посочени в настоящия договор. При неяяване на Потребителя в упоменатия час, Читурс или негов представител, изготвя протокол, подписан от трима от участниците в груповото пътуване, който удостоверява неявяването на Потребителя.
3.5. Потребителят има право:
3.5.1. в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящите Общи условия за пътуване с клиента на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Читурс за заплащане на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето в размер на 5 лева, ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху Общи условия за пътуване с клиента , че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

4. Отговорност на страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на хотелиерите Туроператора на услугите по настоящите Общи условия за пътуване с клиента не носи отговорност.
4.2. Когато отговорността на контрагентите на Читурс за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от Промени в Българското законодателство, отговорността на Читурс е в рамките на тези ограничения.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването,които не зависят от Туроператора, а именно:
1. анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;
2. загуба или повреда на багажа по време на пътуването;
3. забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини.
4.4. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящите Общи условия за пътуване с клиента, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя
б) действия на трето лице,несвързано с изпълнението на Общи условия за пътуване
в) непреодолима сила или събитие,което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
4.5. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от Общи условия за пътуване с клиента, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Общи условия за пътуване телефони, факс, e-mail са действително могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Общи условия за пътуване с клиента. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго хотелско настаняване на същата категория с по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Общи условия за пътуване с клиента в 7-дневен срок от датата на получаване на писменото уведомлението за отказ.
Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Общи условия за пътуване.
4.6. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Общи условия за пътуване от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
4.6.1. при пътуване в България:
а) от 30 до 15 дни преди датата на пътуването – без неустойки
б) до 14 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването
в) по-малко от 7 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването
4.6.2. при резервации за специални дати (Коледа, Нова Година, 3 март, Великден, Гергъовден и др. национални празници); До 30 дни преди пътуването се заплаща 100% от цялата сума.
а) до 60 дни преди датата на пътуването – без неустойки;
б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването;
в) по-малко от 29 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването;
4.6.3. С приемането на Общи условия за пътуване клиентът получава точна информация за местонахождението на обекта, както и на допълнителните услуги, включени в цената на пътуването.

5. Спорове и рекламации

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящите Общи условия за пътуване ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или не точно изпълнение на условията на настоящите Общи условия за пътуване, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора, с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора. Рекламацията се предоставя задължително в писмен вид до 3 дни след завръщането в офиса, където е извършено заплащането. В този случай клиентът е длъжен да представи протокол подписан от: представител на приемащата агенция, администрацията на обекта или, предоставящ туристическата услуга и самия него. ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява клиента за отговора си до 1 месец от депозирането на рекламацията.

6. Редът за изменение и прекратяване на договора

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Общи условия за пътуване във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които са били сключени.
6.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Общи условия за пътуване се извършва в писмена форма.
6.3. При изменение на Общи условия за пътуване задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Общи условия за пътуване задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.


ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ "ЧИТУРС", 2007